Julian Schwarze, HfG Offenbach

"Lambda" walking bike

Lanqing Gu, TU Darmstadt
Julian Schwarze
J. Schwarze, HfG Offenbach